Hành chính điện tử – Egov

Hành chính điện tử giúp quản lý công việc một cách nhanh chóng. Kiểm soát được các công việc triển khai cái nào hoàn thành và chưa hoàn thành, theo dõi tình hình các đơn vị quan tâm đến các thông báo ban hành (kiểm soát ai đã đọc thông báo, hay các yêu cầu khác), kiểm soát được lịch làm việc toàn trường để từ đó các đơn vị có kế hoạch cụ thể. Hơn nữa với hành chính điện tử sẽ tiết kiệm chi phí về văn phòng phẩm và nguồn nhân lực (ví dụ như việc ban hành thông báo thì phải in ra để phát từng đơn vị, bộ phận văn thư phải mang đi phát cho từng đơn vị,…chưa kể trường có nhiều địa điểm ở xa).