Quản lý chương trình đào tạo

Một thực trạng đang tồn tại rất nhiều ở các trường đó là việc quản lý chương trình đào tạo không đồng nhất. Sự thay đổi chương trình học cho khóa học không kiểm soát được giữa các đơn vị phòng ban điều này làm ảnh hưởng đến các hoạt động tài chính, kế hoạch giảng dạy, tính điểm sinh viên và thanh toán giờ giảng. Chẳn hạn, sự thay đổi một môn học từ 3 tín chỉ thành 4 tín chỉ nếu không có sự quản lý đồng nhất thì sẽ có sự chênh lệch giữa các khâu trong công tác quản lý đào tạo. TMS sẽ giải quyết đồng bộ về sự thay đổi chương trình đào tạo, tạo ra sự đồng nhất trong công tác quản lý học vụ như: quy định chương trình học cho một ngành học, chuyên ngành của khóa học. Đây là cơ sở chuẩn để xác định các em sinh viên có đủ tín chỉ tích lũy để tốt nghiệp hay không? Hay quy định môn học nào cần làm tiểu luận? có bao nhiêu cột điểm?… điều này giúp tất cả các giảng viên giảng dạy phải tuân thủ những quy chế, quy định mà lãnh đạo trường ban hành một cách chặt chẽ.