Quản lý hệ thống thi trắc nghệm

Nhằm chuẩn hóa đầu ra đồng thời tách hẳn việc dạy và học thì cần có sự minh bạch trong công tác tổ chức thi, đánh giá. Hệ thống trắc nghiệm TMS sẽ giúp nhà trường thực hiện công việc này. Hệ thống có đáp ứng cả việc thi trắc nghiệm trên giấy và hệ thống online tùy theo điều kiện của nhà trường. Hệ thống thi trắc nghiệm ngoài việc chống gian lận trong thi cử còn giúp nhà trường tiết kiệm đến các khoản chi phí trong việc tổ chức thi, chấm thi,…