Quản lý nhân sự – Tiền lương

Ngoài việc quản lý công tác nhân sự tiền lương. TMS còn tích hợp vào việc kiểm soát về chuẩn giờ dạy cho từng cán bộ giảng viên. Hệ thống tích hợp với thiết bị chấm công vân tay để kiểm soát giờ làm việc của các đối tượng nhất là việc theo dõi giờ giấc làm việc ở các cơ sở. Ngoài việc kiểm soát thời gian làm việc TMS còn giúp ích cho cán bộ phòng tổ chức việc thống kê ngày làm việc cho từng cá nhân(việc chấm công theo kiểu truyền thống ghi nhận và tổng hợp lại gửi về phòng tổ chức rất tốn nhiều thời gian). Kiểm soát đánh giá chất lượng và mức độ hoàn thành công việc, sự hài lòng trong công tác phục vụ giữa các đơn vị trong nhà trường cũng như phục vụ học sinh sinh viên.