Quản lý tài chính học vụ

Một vấn đề cũng nan giải cho các nhà quản lý là làm thế nào quản lý được các nguồn thu từ sinh viên một cách tập trung và hiệu quả như thu học phí, thu thi lại, các khoản thu khác. Làm sao có sự liên kết giữa tài chính và học vụ của sinh viên, làm sao kiểm soát được sinh viên hoàn thành học phí mới tham gia được thi cử, làm sao kiểm soát được khi sinh viên tốt nghiệp ra trường có còn nợ hay không?… Những vấn đề này được TMS giải quyết triệt để trên hệ thống ứng dụng. Hệ thống kiểm soát tất cả các mối tương quan giữa học vụ và tài chính. Ngoài ra hệ thống còn tích hợp với một số ngân hàng để thực hiện việc thanh toán online, điều này sẽ giảm nguồn nhân lực trong việc bố trí người thu phí sinh viên.