Quản lý hóa đơn điện tử.

Quản lý hóa đơn ở bất kì đâu, bất kì thời điểm nào, thuận tiện khi thông qua quản lý hóa đơn điện tử, để xem thêm thông tin chi tiết vui lòng click tại đây

Chăm sóc khách hàng

Khách hàng được quản lý thông qua các chức năng nhỏ hơn như: quản lý công việc, chiến dịch, lịch sử sms, email, lịch thông báo, câu hỏi, quản lý thẻ…

Quản lý tiền lương

Quản lý lương nhân viên dễ dàng, bằng nhiều tùy chỉnh, thiết lập bảng lương, bảng lương, tạm ứng…

Quản lý hệ thống

Tùy chỉnh, thay đổi các định dạng của hệ thống, quản lý trang, menu, người dùng, loại người dùng, phân quyền, cài đặt, module, đặc tính động…

Báo cáo thống kê

Quản lý việc báo cáo thống kê của của hàng thông qua, báo cáo theo ngày, báo cáo kho, chiếc khấu…

Quản lý nhân sự

Dễ dàng quản lý nhân viên thông qua việc tổ chức bổ máy nhân sự, chức vụ, danh sách nhân viên được tích hợp trong phần mềm

Quản lý tài chính

Bạn có thể quản lý tài chính dễ dàng thông qua lập phiếu thu, chi tìm kiếm phiếu thu, chi

Quản lý kho

Quản lý kho là một chức năng không thể thiếu ở mỗi phần mềm quản lý, kho được quản lý thông qua các chức con: nhập kho, xuất kho, tồn kho, chuyển kho…

Chức năng mua hàng

Bạn có thể dễ dàng quản lý việc mua hàng của mình của mình từ các chức năng tạo đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng, quản lý nhà cung cấp…

Chức năng bán hàng

Là chức năng chính của hệ thống, do đó tính dễ sử dụng là ưu tiên của hệ thống, thao tác nhanh gọn từ việc tạo hóa đơn, đơn hàng, khấu trừ, mẫu in…