Chức Năng BackEnd

Quản Lý Tài Khoản

Cho phép admin quản lý thông tin tất cả các user

Quản Lý Giá

Cho phép admin thay đổi giá của các subscrible.

Quản Lý Danh Sách

Cho phép admin thêm xóa tạo các quyền cho các tài khoản

Quản Lý Nhóm

Cho phép admin xem thông tin nhóm, hoặc cho nhóm ngừng hoạt

Tạo Nhóm

Mỗi user sẽ có thể tham gia các nhóm, giáo viên sẽ

Quản Lý Code

Cho phép admin quản lý tình trạng các code đã tạo như

Tạo Mã Code

Khi người dùng muốn tham gia một lớp học, nhóm, hoặc đăng

Quản lý Bài Tập

Mỗi giáo viên đều có thể tạo và quản lý bài tập

Đầu Trang