Sử Dụng Code

Login, Sign-up, Forgot password

Hiện thị khung đăng nhập. Học sinh có thể đăng nhập vào hệ thống bằng “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” của mình. Ngoài ra còn có các chức năng tạo tài khoản và lấy lại mật khẩu.

Đầu Trang