Sử Dụng Code

Sử Dụng Từ Điển

 E.Learning cung cấp 5 loại từ điển mỗi user sẽ được phép sử dụng số lần tra cứu từ điển miễn phí (admin sẽ quy định ở phần price manager) sau đó với mỗi loại người sử dụng sẽ phải mua subscrible để tiếp tục sử dụng.

 Khi người sử dụng đã mua subscrible từ điển họ sẽ được phép tra cứu từ điển không giời hạn, được phép lưu lại các từ đã tra cứu để sử dụng sau này.

Đầu Trang