Khai báo mẫu và ký hiệu HĐĐT

Khai báo mẫu hóa đơn: Cho phép người dùng khai báo mẫu hóa đơn áp dụng cho hóa đơn điện tử.

 Khai báo ký hiệu hóa đơn: Cho phép người dùng khai báo ký hiệu hóa đơn áp dụng cho hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn xem HĐDT