Lập HĐĐT

Lập hóa đơn điện tử: Cho phép người dùng lập được hóa đơn điện tử sau khi hóa đơn đã được tính toán.

 Lập hóa đơn điện tử sửa sai: Cho phép người dùng lập được hóa đơn điện tử sửa sai sau khi hóa đơn sửa sai đã được tính toán.

Hướng dẫn xem HĐDT