Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng: Cho phép người quản trị hệ thống khai báo và phân quyền người sử dụng chương trình.

 Quản lý vai trò: Cho phép người quản trị hệ thống khai báo các vai trò của hệ thống, mỗi một vai trò sẽ tương ứng với một nhóm các chức năng hệ thống.

 Quản lý danh mục công ty điện lực: Cho phép người quản trị hệ thống khai báo danh mục các công ty/tổng công ty Điện lực.

 Quản lý danh mục điện lực: Cho phép người quản trị hệ thống khai báo danh mục các Điện lực/Cty Điện lực.

Hướng dẫn xem HĐDT