Xem HĐĐT

Tra cứu hóa đơn điện tử: Cho phép người dùng tra cứu được thông tin hóa đơn điện tử đã lập, download HĐĐT.

Hướng dẫn xem HĐDT