Phần mềm quản lý kho, tài khoan:admin, mật khẩu:admin123