QUẢN LÝ VẬT TƯ TÀI SẢN

NAMS

Hệ thống MAMS 1.0 là hệ chương trình quản lý vật tư, tài sản, bảo trì máy móc-thiết bị của đơn vị, đây là hệ thống quản lý Vật tư, tài sản từ khi mua đến khi đưa vào sử dụng, và theo dõi quá trình sử dụng cho đến khi thanh lý, cũng như theo dõi quá trình bảo trì, bảo dưởng tài sản của đơn vị, lên được khối lượng vật tư dự trù cho việc bảo trì-bảo dưởng, cũng như các công việc cần được thực hiện cho việc bảo trì – bảo dưỡng.

MODULE CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

NAMS

Quản trị hệ thống

Giới thiệu chung. Module này có nhiệm vụ tạo người dùng và cấp quyền đăng nhập vào chương trình, ở module này có 2 cấp Quản trị hệ thống là cấp Trường và cấp Trung tâm, ở cấp trường sẽ có toàn quyền về mặt phân quyền, có nghĩa là

Hệ thống

Giới thiệu chung. Module này làm nhiệm vụ thiết lập các cấu hình chung cho toàn hệ thống, ngoài ra nó còn giúp người dùng chuyển tháng làm việc, đóng kỳ sử dụng, đổi mật khẩu đăng nhập, theo dõi lịch sử sử dụng chương trình của người dùng, vv...

Danh mục

Chức năng. Hãng sản xuất: Dùng để quản lý và cập nhật thông tin danh mục hãng sản xuất. Nhà cung cấp vật tư: Quản lý và cập nhật thông tin Nhà cung cấp vật tư, máy móc thiết bị vv. Nơi sản xuất: Quản lý và cập nhật thông tin nơi những

Quản lý vật tư

Chức năng. Phiếu nhập vật tư: Dùng để lập các phiếu nhập vật tư vào kho vật tư của đơn vị. Phếu xuất vật tư: Dùng để lập các phiếu xuất kho vật tư đưa vào sử dụng hoặc bán cho khách hàng. Xuất chuyển vật tư nội bộ: Dùng để lập các

Quản lý tài sản

Chức năng. Tăng tài sản: Dùng để nhập tài sản vào đơn vị khi có phát sinh tăng tài sản. Giảm tài sản: Thực hiện nghiệp vụ giảm tài sản cho đơn vị trong kỳ khi tài sản thực hiện thanh lý, tiêu hủy, mất mát vv ... Điều chuyển

Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Chức năng. Lập trình bảo trì bảo dưỡng: Lập Lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của nhà trường, thông thường việc này được thực hiện khi chuẩn bị lên Lịch bảo trì bảo dưỡng trong năm học. Duyệt lịch bảo trì bảo dưỡng: Dùng để phê duyệt hoặc

TÍNH NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG

NAMS

Bảo Mật
Bảo Mật
95%
Quản lý
Quản lý
98%
Tính Dễ Sử Dụng
Tính Dễ Sử Dụng
92%
Thích Ứng
Thích Ứng
90%