Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Chức năng. Lập trình bảo trì bảo dưỡng: Lập Lịch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị của nhà trường, thông thường việc này được thực hiện khi chuẩn bị lên Lịch bảo trì bảo dưỡng trong năm học.

 Duyệt lịch bảo trì bảo dưỡng: Dùng để phê duyệt hoặc từ chối Lịch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị.

 Theo dõi lịch bảo trì bảo dưỡng: Dùng để theo dõi cập nhật thông tin thực tế của Lịch bảo trì, bảo dưỡng tài sản.

 Lập lịch trình bảo trì định kỳ: Lập lịch bảo trì định kỳ cho tài sản trong đơn vi.

 Cảnh báo: Cảnh báo các tài sản đến hạn bào trì, bảo dưỡng, đến hạn kiểm định, đến hạn mua bảo hiểm.