Quản lý tài sản

Quản lý tài sản

Chức năng.

Tăng tài sản: Dùng để nhập tài sản vào đơn vị khi có phát sinh tăng tài sản.

Giảm tài sản: Thực hiện nghiệp vụ giảm tài sản cho đơn vị trong kỳ khi tài sản thực hiện thanh lý, tiêu hủy, mất mát vv …

Điều chuyển tài sản: Dùng trong trường hợp điều chuyển các tài sản từ nơi sử dụng này đến nơi sử dụng khác, tuỳ theo người dùng sử dụng.

Kiểm kê và đánh giá lại tài sản: Kiểm tra lại tài sản của nhà trường, thông thường việc kiểm kê và đánh giá các tài sản được thực hiện trong năm học .

Thu hồi tài sản: Dùng để thu hồi các tài sản do người dùng không sử dụng nữa.

Cấu hình phân bố khấu hao tài sản cố định: Cấu hình phân bổ khấu hao của tài sản vào các tài khoản chi phí của đơn vị theo các tỷ lệ phân bổ.

Tính và phân bổ khấu hao: Chức năng này dùng để tính và phân bổ khấu hao của tài sản vào các tài khoản chi phí trong kỳ.

Thôi khấu hao tài sản: Ngừng khấu hao các tài sản được chọn. Mặc định khi màn hình được mở lên thì lịch sử của thôi khấu hao tài sản sẽ được hệ thống hiển thị hết lên lưới.

Kiểm định tài sản

Bảo hiểm cho tài sản: Dùng để lập bảo hiểm cho tài sản người dùng.