Quản lý vật tư

Quản lý vật tư

Chức năng.

Phiếu nhập vật tư: Dùng để lập các phiếu nhập vật tư vào kho vật tư của đơn vị.

Phếu xuất vật tư: Dùng để lập các phiếu xuất kho vật tư đưa vào sử dụng hoặc bán cho khách hàng.

Xuất chuyển vật tư nội bộ: Dùng để lập các chứng từ xuất chuyển nội bộ từ kho vật tư này sang kho vật tư khác trong cùng 1 đơn vị, hoặc từ đơn vị cấp trên xuống đơn vị cấp dưới và ngược lại.

Lập chứng từ ghép bộ vật tư: Khi thực tế vật tư cần ghép lại từ một số vật tư khác thì ta tiến hành lập chứng từ ghép bộ vật tư.

Lập chứng từ tách bộ vật tư: Khi thực tế ta cần tách một vật tư đã ghép bộ trước đó thành các vật tư riêng lẽ thì ta thực hiện nghiệp vụ này.

Lập chứng từ kiểm kê vật tư: Dùng để kiểm kê các vật tư còn trong kho vào cuối tháng/năm làm việc của hệ thống, khi lập chứng từ kiểm kê của tháng năm làm việc hiện tại thì hệ thống không cho phép phát sinh thêm phiếu nhập/xuất vật tư nữa, để nhập xuất được cần phải chuyển sang tháng làm việc mới.

Lập chứng từ điều chỉnh vật tư: Khi kiểm kê vật tư có sự sai khác giữa sổ sách và thực tế ta tiến hành lập chứng từ điều chỉnh vật tư đúng với thực tế kiểm kê, lúc này số lượng vật tư mới chính thức được công nhận trên hệ thống.

Lịch sử vật tư nhập xuất: Dùng để xem và theo dõi lịch sử xuất/nhập hàng ngày của vật tư, chức năng này có thể cung cấp cho chúng ta truy vết được quá trình biến động của vật tư trong xuốt quá trình sử dụng.

Nhập tồn đầu kỳ: Dùng để khởi tạo số liệu tồn đầu kỳ của vật tư khi kỳ đầu tiên đưa vào sử dụng chương trình, các kỳ sau không cần sử dụng chức năng này nữa mà khi chuyển tháng làm việc thì số tồn sẽ tự động chuyển qua.

Tính tồn kho vật tư: Tính các vật tư còn tồn trong kho hoặc các hàng hoá còn lại của vật tư.

Cấu hình ghép bộ vật tư: Dùng để cấu hình các vật tư cần ghép bộ lại thành một vật tư mới từ các vật tư đơn lẻ.

Phân quyền quản lý kho: Dùng để phân quyền thao tác trên mỗi kho cho người dùng, người dùng chỉ được thao tác nhập liệu trên kho đã được phân quyền.

Cấu hình giá kế hoạch cho vật tư: Dùng để cấu hình đơn giá kế hoạch cho giá vật tư xuất kho, đơn giá này sẽ được áp dụng cho những đơn vị có lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho theo giá kế hoạch.