Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Giới thiệu chung.

Module này có nhiệm vụ tạo người dùng và cấp quyền đăng nhập vào chương trình, ở module này có 2 cấp Quản trị hệ thống là cấp Trường và cấp Trung tâm, ở cấp trường sẽ có toàn quyền về mặt phân quyền, có nghĩa là với quản trị cấp trường có thể tạo User và phân quyền cho cấp Trung tâm, ngược lại Trung tâm chỉ có quyền tạo User và phân quyền cấp Trung tâm, các User và quyền thuộc Trường Trung tâm không có quyền tác động vào.

Chức năng.

Quản lý User: Chức năng này dùng để quản lý và cập nhật thông tin người dùng chương trình.

 Quản lý Menu: Chức năng này dùng để Quản trị có thể xem toàn bộ các chức năng của chương trình.

 Phân quyền chức năng: Chức năng này dùng để phân quyền cho người dùng đến từng chức năng của chương trình, người dùng chỉ được thao tác các chức năng được phân quyền trong mục này.