Giới Thiệu

KIẾN TRÚC AIMS 2.0

Kiến trúc AIMS 2.0 gồm có:

Tầng giao diện: sử dụng wpf (Windows Presentation Foundation).Net 2013…

Chia làm 3 phần: Page, Wpf user control, Wpf process.

Page: là phần khung cấu hình hệ thống, phân quyền…..

Wpf user control: thư viện dạng WPF User Control gồm các thành phần nghiệp vụ.

Wpf process: Xử lý các sự kiện trên và truyền tới tầng BussinessLogic

.Tầng Business

.Tầng Data Access Layer

.Database